Ochrana osobných údajov "Predĺženie záruky"

Meno a kontakt na prevádzkovateľa (zodpovedná strana) a prípadne na zástupcu prevádzkovateľa

AS-Motor GmbH
Ellwanger Strasse 15
74424 Bühlertann, Germany
Tel.: +49 7973 9123-0
Email: info@as-motor.de

Kontakt na úradníka pre ochranu údajov

Gerald Saur
GS MANAGEMENTSYSTEME
Quandtstrasse 3
73479 Ellwangen, Germany
Tel.: +49 7961-53171
Mob.: +49 171 8116134
Email: info@gsmanagement.de

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

Zhromažďujeme údaje, aby sme zaistili správne spracovanie predĺženia záruky pre jeden z našich produktov. Na udelenie tohto rozšírenia budú údaje spojené s kúpnou zmluvou, ktorú ste uzavreli s predajcom. Tieto údaje sa navyše použijú na to, aby sme vás informovali o relevantných informáciách o produkte.

Kategórie údajov, ktoré sa budú spracovávať

Informácie o produkte, dátum nákupu, poštovú adresu a e-mailovú adresu spracovávame na účely uvedené vyššie.

Doba archivácie, doba uloženia

Uplatňujú sa zákonné doby archivácie stanovené v nemeckom obchodnom zákonníku (Handelsgesetzbuch (HGB)) a nemeckom daňovom zákone (Abgabenordnung (AO)). Vaše údaje budú uložené natrvalo, aby sme vám mohli po tomto období posielať aj informácie o produkte.

Zákonnosť spracovania

Na základe zmluvných predpisov s našimi predajcami je potrebné spracovávať vaše údaje na účely uvedené vyššie (transakcia predĺženia záruky).

Spracúvanie údajov so súhlasom

Aby sme vám mohli posielať informácie o produkte, zaslaním týchto zásad ochrany osobných údajov sme od vás získali vyhlásenie o súhlase. Toto vyhlásenie o súhlase môžete odvolať tak, že sa kedykoľvek odhlásite z odberu, e-mailom (info@as-motor.de) alebo kliknutím na odkaz na odhlásenie (odkaz na odhlásenie/unsubscribe link), ktorý vymaže vaše údaje z nášho systému. Ak tak urobíte, predĺženie platnosti záruky bude neplatné. Ďalej výslovne uvádzame, že to nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného do času odvolania.

 

Pôvod údajov

Ak ste sami o predĺženie záruky nepožiadali prostredníctvom našej webovej stránky https://as-motor.secure.force.com/register/, údaje sme dostali od vášho zmluvného partnera (predajcu).

Vaše práva

Máte právo na získanie informácií týkajúcich sa dotknutých osobných údajov, ako aj právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania týchto údajov. Ďalej máte právo namietať proti spracovaniu údajov a právo na prenosnosť údajov. GDPR tiež ustanovuje právo odvolať sa voči dozornému orgánu. Kontaktné údaje dozorného orgánu sú uvedené tu:  https://www.badenwuerttemberg.datenschutz.de/aufsichtsbehorden/.